fbpx

QUALITY ASSURANCE / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ คุณภาพ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารความเสี่ยง หรือ สาขาอื่นที่
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) อย่างน้อย 1-3 
 • มีทักษะด้านการฝึกอบรม เช่น หลักสูตรการตรวจสอบภายใน, การประเมินความเสี่ยง 
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่องแคล่ว : Ms Office , Outlook , E-mail , Power 
 • สามารถปฏิบัติงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์ ตามโครงการที่ได้รับมอบหมายได้ (ประจำสาขา อาคารเล้าเป้งง้วน 1 )

งานที่ต้องรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินความเสี่ยง ทุกกระบวนการทำงานของบริษัท
 • วางแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan)
 • เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการ
 • จัดเตรียมข้อมูลประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
 • ควบคุมการจัดทำ การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงาน (Procedure) มาตรฐาน และเอกสารภายในบริษัทฯให้เป็นไปตามระบบ ISO
 • นำระบบ มาตรฐานหรือกิจกรรมเพิ่มผลผลิตอื่นๆมาปรับใช้กับกระบวนการทำงานของบริษัทฯ
 • จัดทำและควบคุมงบประมาณของแผนกตรวจสอบคุณภาพ