fbpx

Home Office

ธนาพัฒน์ 360 โฮมออฟฟิศ 4 ช้ัน หน้ากว้าง 4 เมตร ลึก 12 เมตร พื้นท่ีใช้สอยเริ่มต้น 193 ตร.ม. บนที่ดิน 17 ตร.วา ประกอบด้วย พื้นที่อยู่อาศัย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ํา 1 ห้องครอบครัว และพื้นท่ีสําหรับส่วนออฟฟิศ จุได้สูงสุดประมาณ 12 คน มีส่วน Reception ห้องประชุม, และ ห้องผู้บริหารแยกเป็นสัดส่วน, ส่วน Pantry, 2 ห้องน้ํา มีที่จอดรถหน้าบ้าน 2 คัน